C-Solutions

Privacybeleid

U leest de privacyverklaring van C-Solutions. C-Solutions levert ondersteunende diensten aan gezinnen en ondernemers op het gebied van social media, websitebeheer, content writing, projectondersteuning en managementondersteuning.
C-Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens C-Solutions:
Adres                  : Norma 100
, 2907 WL Capelle a/d IJssel
E-mail                : info@c-solutions.nl 
Tel                        : +31 (0)6 28276718
KvK #                  : 74974076
BUNQ BANK  : NL31BUNQ2036336124
BTW #                : NL001798827B27

Persoonsgegevens die wij verwerken
C-Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    – Voor- en achternaam;
    – Bedrijfsgegevens (Bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nr. en eventueel BTW nr.);
    – Telefoonnummer;
    – E-mailadres;
    – IP-adres.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
    – Locatiegegevens;
    – Gegevens over uw activiteiten op onze website;
    – Bankrekeningnummer t.b.v. betalingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@c-solutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
C-Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren;
    – U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
    – Om diensten bij u af te leveren;
    – Het afhandelen van uw betaling;
    – C-Solutions analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
       Dit gebeurt via Google 
Analytics.
    – C-Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
C-Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van wettelijke regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Persoonsgegevens t.b.v. het aannemen of verstrekken van een opdracht worden bewaard zolang 
u gebruik blijft maken van de diensten van C-Solutions. Op verzoek kunnen bij beëindiging 
van de diensten uw gegevens verwijderd worden uit ons systeem.
 • Als u contact opneemt met C-Solutions via de website, worden de gegevens die u meestuurt 
(zoals naam, bedrijfsnaam, mailadres en telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver van 
Vimexx.nl. Die gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • De gegevens die worden verzameld door Google Analytics zijn anoniem en worden voor
 onbepaalde tijd bewaard op de server van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden
C-Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C-Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
C-Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. C-Solutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder vindt u en overzicht:

 • Google Analytics 

  Functie: analytische cookies die websitebezoek meet

  Bewaartermijn: 2 jaar
 • Facebook en Instagram

  Functie: permanente en sessie cookies

  Bewaartermijn: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 • LinkedIn

  Functie: permanente en sessie cookies

  Bewaartermijn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C-Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@c-solutions.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
C-Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
C-Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
info@c-solutions.nl.
C-Solutions heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
    – Beveligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
    – TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Scroll to Top